Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať


 
 

Plán a programy zasadnutí MsZ, uznesenia, zápisnice, hlasovanie, dochádzka

Všetky informácie a dokumenty o zasadaní MsZ za predchádzajúce obdobie nájdete na starom webovom sídle mesta :


Staré webové sídlo mesta Veľké Kapušany


 

Aktuálny rok 2017

Zasadanie zo dňa 28.9.2017

Pozvánka na 20. zasadnutie MsZ

Primátor mesta zvoláva 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2017 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:

1.Otvorenie
2.Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3.Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavný kontrolór mesta
4.Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva za I. polrok 2017- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavný kontrolór mesta
5.Správa o výsledku kontroly aktuálnych interných predpisov mesta - predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavný kontrolór mesta
6.Ústna správa o činností komisií Mestského zastupiteľstva - predkladajú: predsedovia komisií
7.Informatívna správa o pripravenosti na zimnú údržbu miestnych komunikácií – predkladá: Ing. Ferdinand Óvary, vedúci odboru technických a mestských služieb
8.Informatívna správa o činnosti na úseku Matriky - predkladá: p.Zuzana Šipošová, Matričný úrad
9.Pripravenosť škôl a školských zariadení na školský rok 2017/2018 - predkladá: Ing. Gejza Dobos, vedúci spoločného školského úradu
10. Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Veľké Kapušany č. 107/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a návrh nového VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v meste Veľké Kapušany - predkladá: Ing. Michal Santa, vedúci odboru výstavby, majetkoprávneho, územného plánovania a životného prostredia
11. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 129/2015 o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centre voľného času, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľké Kapušany - predkladá: : Ing. Gejza Dobos, vedúci spoločného školského úradu
12. Zrušenie VZN č. 85/2009 o mestskej polícii vo Veľkých Kapušanoch a návrh nového VZN o mestskej polícii vo Veľkých Kapušanoch - predkladá: JUDr. Ferenc Boczán, zástupca primátora mesta
13.Úprava rozpočtu za rok 2017 k 28.9.2017- predkladá : Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického a finančného odboru
14.Rôzne
15.Diskusa
16.Záver

 

Hlasovanie a dochádzka poslancov z 20. zasadnutia MsZ

Zápisnica

Závery z 20. zasadnutia MsZ

Videozáznam z 20. zasadnutia MsZ

Plán práce MsZ -na rok 2019

Plán práce MsZ 2019.pdf(188.8 kB)Plán práce MsZ 2019.pdf
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka