Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať


 
 

Plán a programy zasadnutí MsZ, uznesenia, zápisnice, hlasovanie, dochádzka

Všetky informácie a dokumenty o zasadaní MsZ za predchádzajúce obdobie nájdete na starom webovom sídle mesta :


Staré webové sídlo mesta Veľké Kapušany


 

Aktuálny rok 2017

Zasadanie zo dňa 14.12.2017

Pozvánka na 22. zasadnutie MsZ

Primátor mesta zvoláva 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2017 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:
1.  Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva
- predkladajú: predsedovia komisií MsZ
4.  Konsolidovaná výročná správa mesta Veľké Kapušany za rok 2016 
- predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického a finančného odboru
5. Úprava programového rozpočtu mesta Veľké Kapušany za rok 2017
-  predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického a finančného odboru
6. Návrh programového rozpočtu mesta Veľké Kapušany 2018 - 2020
- Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta, predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
- Stanovisko finančnej komisie, predkladá: Ing. Monika Jakabová, predsedníčka finančnej komisie
7. Plán práce Mestského zastupiteľstva na I. polrok 2018
- predkladá: Mgr. Peter Petrikán, primátor mesta
8. Plán práce komisií Mestského zastupiteľstva na I. polrok 2018
- predkladajú: predsedovia jednotlivých komisií MsZ
9. Plán práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2018
-  predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Veľké Kapušany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 125/2014 o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien
- predkladá: Mgr. Peter Petrikán primátor mesta
11.  Koncepcia rozvoja informačných systémov Mesta Veľké Kapušany
- predkladá : Ing. František Perhács, Správca Informačných a komunikačných technológií
12. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2018-2022
- predkladá: Mgr. Peter Petrikán, primátor mesta
13.  Rôzne
14.  Diskusia
15.  Záver.

Zápisnica z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch konaného dňa 14.12.2017

Závery z 22. zasadnutia MsZ

Video záznam zo zasadnutia MSZ zo dňa 14.12.2017

Plán práce MsZ -na rok 2019

Plán práce MsZ 2019.pdf(188.8 kB)Plán práce MsZ 2019.pdf
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka