Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať


 
 

Plán a programy zasadnutí MsZ, uznesenia, zápisnice, hlasovanie, dochádzka

Všetky informácie a dokumenty o zasadaní MsZ za predchádzajúce obdobie nájdete na starom webovom sídle mesta :


Staré webové sídlo mesta Veľké Kapušany


 

Aktuálny rok 2018

Zasadanie zo dňa 25.4.2018

Pozvánka na 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch

POZVÁNKA
Zvolávam 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční
dňa  25. apríla 2018 o 15.00 hodine

v zasadacej miestnosti Turistického informačného centra vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným návrhom programu rokovania

 1. Otvorenie
   
 2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
   
 3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 • predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
   
 1. Správa o bezpečnostnej situácií v meste Veľké Kapušany za rok 2017
 • predkladá: Mjr. Mgr. Martin Špivák, riaditeľ OO PZ Veľké Kapušany
   
 1. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva
 • predkladajú: predsedovia komisií MsZ
   
 1. Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície za rok 2017
 • predkladá : p. Gejza Brandič, náčelník Mestskej polície V. Kapušany
   
 1. Vyhodnotenie rozpočtu mesta V. Kapušany a MsKS Veľké Kapušany za rok 2017
 • predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca finančného a ekonomického odboru
   
 1. Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2017
 • predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca finančného a ekonomického odboru

 

 1. Informatívna správa o výsledku inventarizácie nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany
 • predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca finančného a ekonomického odboru
   

  10. Informatívna správa o prevádzkovaní klubu dôchodcov a o činnosti opatrovateľskej           služby

 • predkladá: Ing. Gejza Doboš, vedúci odboru organizačného, administratívneho a sociálnych vecí
   

  11. Správa o výsledku kontroly, na kontrolu zverejňovania zmlúv, tovarov a služieb, faktúr       za tovary a služby podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe                k informáciám v z n.p. v Základnej škole J. Erdélyiho

 • predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
   

  12. Návrh VZN č. 146/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č.     110/2011 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Veľké Kapušany

 • predkladá: Ing. Gejza Doboš, vedúci odboru organizačného, administratívneho a sociálnych vecí
   

  13.  Rôzne

  14.  Diskusia

  15.  Záver.

 

                                     

Závery z 24. zasadnutia MsZ

Zápisnica z 24. zasadnutia MsZ

Plán práce MsZ -na rok 2019

Plán práce MsZ 2019.pdf(188.8 kB)Plán práce MsZ 2019.pdf
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka