Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať
 
 

Kultúrne a športové akcie ku dňu 12. 2. 2018

nestanovený - 23.5.2018   22:00

32163466_1864636570247077_5967558974176755712_n.png

Mesto Veľké Kapušany

Oznámenie

Oznamujeme obyvateľom, že dňa 23. mája 2018 t.j. v stredu v nočných hodinách medzi 22.00 a 02.00 hod. opätovne bude vykonaný postrek proti komárom.
Žiadame občanov, aby v uvedenom čase si pozatvárali svoje okná. Zeleninu a ovocie zo záhrad pred konzumáciou dôkladne umyte.


 

nestanovený - 10.8.2018   7:30

SK.png

Mesto Veľké Kapušany

Čistý dvor, pekný dom

Mesto Veľké Kapušany vyhlasuje súťaž o získanie titulu
“Čistý dvor, pekný dom”

Prihlášku s podmienkami súťaže si záujemca môže vyzdvihnúť na prvom kontakte mestského úradu alebo si môže stiahnúť.


 
Súbor na stiahnutie prihláška.docx prihláška.docx (49.9 kB)
Súbor na stiahnutie plagát_sk.pdf plagát_sk.pdf (666.8 kB)

nestanovený - 16.5.2018   22:00

32163466_1864636570247077_5967558974176755712_n.png

Mesto Veľké Kapušany

Oznámenie

Vážení občania!
Oznamujeme Vám, že z dôvodu nepriaznivého počasia dnešný postrek proti komárom nebude vykonaný. O náhradnom termíne Vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.


 

nestanovený - 3.6.2018   16:00

unnamed.jpg

Mestské kultúrne stredisko

Deň národnej spolupatričnosti


 

nestanovený - 18.5.2018   07:30

20180409_103626.jpg

Mesto Veľké Kapušany

Copus - oficiálne noviny samosprávy mesta Veľké Kapušany

Oznamujeme občanom, že je vydané najnovšie číslo Copus-u. Dostupné sú v kancelárii prvého kontaktu v budove mestského úradu, v Turistickom informačnom centre a v novinových stánkoch.


 

nestanovený - 3.5.2018   14:00

Untitled.png

Klub dôchodcov

Pozvánka


 

nestanovený - 3.5.2018   10:00

stavanie mája1.jpg

Namiestie I.Dobóa

Stavanie mája


 

nestanovený - 30.4.2018   07:30

getpicture.jpg

Mestský úrad

Oznámenie

Z dôvodu hromadného čerpania dovolenky zamestnancov Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch dňa 30. apríla 2018 sa nebudú stránky vybavovať.

Najbližšie úradne hodiny budú v stredu 2.mája 2018.
Prípade potreby kontaktujte :
• zabezpečenia pohrebu: Ing. Ferdinand Óváry, vedúci odboru technických a mestkých služieb MsÚ, kontakt 0915 960 253,
• Zuzana Šipošová, matrikárka 0918 683 996

Za pochopenie ďakujeme.


 

nestanovený - 25.4.2018   15:00

zastupitelstvo.png

Turisticé informačné centrum

Pozvánka na 24. zasadnutie MsZ

Primátor mesta zvoláva 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 25. apríla 2018 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Turistického informačného centra vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
4. Správa o bezpečnostnej situácií v meste Veľké Kapušany za rok 2017
- predkladá: Mjr. Mgr. Martin Špivák, riaditeľ OO PZ Veľké Kapušany
5. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva
- predkladajú: predsedovia komisií MsZ
6. Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície za rok 2017
- predkladá : p. Gejza Brandič, náčelník Mestskej polície V. Kapušany
7. Vyhodnotenie rozpočtu mesta V. Kapušany a MsKS Veľké Kapušany za rok 2017
- predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca finančného a ekonomického odboru
8. Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2017
- predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca finančného a ekonomického odboru
9. Informatívna správa o výsledku inventarizácie nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany
- predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca finančného a ekonomického odboru
10. Informatívna správa o prevádzkovaní klubu dôchodcov a o činnosti opatrovateľskej služby
- predkladá: Ing. Gejza Doboš, vedúci odboru organizačného,
administratívneho a sociálnych vecí
11. Správa o výsledku kontroly, na kontrolu zverejňovania zmlúv, tovarov a služieb, faktúr za tovary a služby podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z n.p. v Základnej škole J. Erdélyiho
- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
12. Návrh VZN č. 146/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 110/2011 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Veľké Kapušany
- predkladá: Ing. Gejza Doboš, vedúci odboru organizačného,
administratívneho a sociálnych vecí
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver.


 

nestanovený - 11.5.2018   07:30

plakát .png

Turisticé informačné centrum

„Ako to vidím ja...“

Turistické informačné centrum Vás srdečne pozýva na výstavu amatérskej maliarky Diany Vargovej s názvom „Ako to vidím ja...“ Výstava je prístupná verejnosti od 11.4.2018 do 11.5.2018 v Turistickom informačnom centre vo Veľkých Kapušanoch.


 

nestanovený - 4.4.2018   07:30

kuka.jpg

Mesto Veľké Kapušany

Harmonogram zberu separovaného odpadu z domácností

Oznamujeme obyvateľov mesta žijúcim v rodinných domoch, že v rámci separovaného zberu sa uskutoční dňa 4. apríla 2018 zber objemného odpadu.


 

nestanovený - 4.4.2018   07:30

da8e2e367a140615c12cd0c609760f9b.jpg

Mesto Veľké Kapušany

Zber komunálneho odpadu počas Veľkonočných sviatkov

Odbor technických a mestských služieb v meste Veľké Kapušany oznamuje občanom, že počas Veľkonočných sviatkov zber komunálneho odpadu sa uskutoční podľa harmonogramu zberu separovaného odpadu 2018.

Zberný dvor na ulici Mlynskej dňa 3. 4. 2018 z dôvodu hromadného čerpania dovolenky zamestnancov je zatvorený.


 

nestanovený - 4.4.2018   07:30

557000011582203.JPEG

Mestský úrad

Úradné vybavovanie počas Veľkonočných sviatkov

Mesto Veľké Kapušany oznamuje občanom, že počas Veľkonočných sviatkov budú úradné hodiny Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch nasledovné:

30. 3. 2018 - Veľký piatok - zatvorené
2. 4. 2018 - Veľkonočný pondelok - zatvorené
3. 4. 2018 - zatvorené (z dôvodu hromadného čerpania riadnej dovolenky zamestnancov)

V prípade úmrtia môžete kontaktovať:
- zabezpečenia pohrebu: Ing. Ferdinand Óváry, vedúci odboru technických a mestských služieb MsÚ, kontakt 0915 960 253,
- Zuzana Šipošová, matrikárka 0918 683 996

Ďakujeme za pochopenie.


 

nestanovený - 13.4.2018   19:00

thália.jpg

Mestské kultúrne stredisko

Divadlo Thália - A Montmartre-i ibolya

Vstupné: 6€


 

12.2. - 21.2.2018   15:00

getpicture.png

Mestský úrad Veľké Kapušany

Pozvánka na 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Primátor mesta zvoláva 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 21. februára 2018 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
4. Správa hlavnej kontrolórky meste Veľké Kapušany o výsledku kontroly zverejňovania zmlúv, tovarov a služieb, faktúr za tovary a služby podľa zákona NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta
- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
6. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva
- prekladajú: predsedovia komisií MsZ
7. Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za I. polrok školského roku 2017/2018
- Ing. Dobos Gejza, Spoločný školský úrad
8. Informácia o podaných projektoch a realizácii schválených projektov financovaných z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta
- prekladá: Ing. Andrea Soltészová projektová manažérka
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver


 

nestanovený - 28.2.2018   10:00

23.elemiszersegely-segelyszervezethu.jpg

Veľké Kapušany

POTRAVINOVÁ POMOC 2018

Dňa 27. a 28. februára (utorok, streda) 2018 od 10:00 hod. v Dome služieb Hlavná 58 vo Veľkých Kapušanoch bude Arcidiecézna charita Košice v spolupráci s mestom Veľké Kapušany distribuovať potravinovú a základnú materiálnu pomoc, podľa zoznamov konečných príjemcov dodaných z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

K prevzatiu si doneste občiansky preukaz a zabezpečte si odnos.
Potravinový balík obsahuje 21 trvanlivých potravín a váži 13,5 kg.

Kritéria pre príjem pomoci boli stanovené operačným programom OP FEAD, Opatrenie č.1. Konečným príjemcom potravinových balíčkov je primárne:

1) rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje PvHN
2) príjemca PvHN, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a nemá príjem zo zárobkovej činnosti
3) príjemca PvHN, ktorý je invalidný a nemá príjem zo zárobkovej činnosti
4) príjemca PvHN s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý nemá príjem zo zárobkovej činnosť
Konečným príjemcom hygienických balíčkov je primárne:
1) rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje PvHN

Zoznamy príjemcov pre túto distribúciu 27. februára do 13:00 a 28. februára do 12:00 sú konečné, je možné o potravinovej pomoci sa informovať
- na prvom kontakte mestského úradu
- v turistickom informačnom centre
- v Dome služieb, vchod sprava prízemie

Viac informácii o programe potravinovej pomoci na linke UPSVAR:
http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=530818
Kontakt: 0903 715 036, Peter Rebreš


 

7.2. - 28.2.2018   08:00

5.png

Mestské kultúrne stredisko

Polícia


 

2.2. - 25.5.2018   08:00

3.png

Mestské kultúrne stredisko

Kapušianska paleta


 

5.2. - 28.2.2018   08:00

1.png

Mestské kultúrne stredisko

Akordy farieb


 

nestanovený - 16.2.2018   18:00

27152688_2110043452345324_63948978_n.jpg

Mestské kultúrne stredisko

Divadlo Thália - Portugál


 

15.1. - 31.12.2018   08:00

Copus_SK.png

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, FOYER

"C" ako Copus


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka