Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať
 
 

Akcie

14.12.2017   15:00

i_4725101.png

Mestský úrad

Pozvánka na 22. zasadnutie MsZ

Primátor mesta zvoláva 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2017 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva
- predkladajú: predsedovia komisií MsZ
4. Konsolidovaná výročná správa mesta Veľké Kapušany za rok 2016
- predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického a finančného odboru
5. Úprava programového rozpočtu mesta Veľké Kapušany za rok 2017
- predkladá: Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického a finančného odboru
6. Návrh programového rozpočtu mesta Veľké Kapušany 2018 - 2020
- Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta, predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
- Stanovisko finančnej komisie, predkladá: Ing. Monika Jakabová, predsedníčka finančnej komisie
7. Plán práce Mestského zastupiteľstva na I. polrok 2018
- predkladá: Mgr. Peter Petrikán, primátor mesta
8. Plán práce komisií Mestského zastupiteľstva na I. polrok 2018
- predkladajú: predsedovia jednotlivých komisií MsZ
9. Plán práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2018
- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavná kontrolórka mesta
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Veľké Kapušany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 125/2014 o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien
- predkladá: Mgr. Peter Petrikán primátor mesta
11. Koncepcia rozvoja informačných systémov Mesta Veľké Kapušany
- predkladá : Ing. František Perhács, Správca Informačných a komunikačných technológií
12. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2018-2022
- predkladá: Mgr. Peter Petrikán, primátor mesta
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver.


 

nestanovený - 13.4.2018   19:00

thália.jpg

Mestské kultúrne stredisko

Divadlo Thália - A Montmartre-i ibolya

Vstupné: 6€


 

15.1. - 31.12.2018   08:00

Copus_SK.png

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, FOYER

"C" ako Copus


 

2.2. - 25.5.2018   08:00

3.png

Mestské kultúrne stredisko

Kapušianska paleta


 

6.3. - 6.4.2018   8:00

výstava-Arpád_Perhács.png

Turistické informačné centrum - Veľké Kapušany

Pozvánka na výstavu - Príroda – zázračný dotyk božských dlaní

Turistické informačné centrum

Srdečne Vás pozývame na výstavu amatérskeho maliara: Mgr. Árpáda Perhácsa s názvom „Príroda – zázračný dotyk božských dlaní “.
Výstava je prístupná verejnosti v Turistickom informačnom centre
vo Veľkých Kapušanoch od 6.3.2018 do 6.4.2018.


 

7.3. - 31.5.2018   8:00

sk.png

P. O. Hviezdoslava č.65 vo Veľkých Kapušanoch

Zápis detí do MŠ na sídl. P. O. Hviezdoslava č.65 vo Veľkých Kapušanoch na šk. rok 2018/2019

Riaditeľstvo Materskej školy v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.
Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2018/2019 bude prebiehať
od 30.04 - do 31.05. 2018.


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka