Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať
 
 

Mestská polícia

Mestská polícia

Kontakt: Mestská polícia Veľké Kapušany, L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
telefón: 056/ 638 31 28,
e-mail: mestska.policia@vkapusany.sk

Organizovanie MsP

Náčelník: 
Príslušníci MsP: Ján Géczi, Ladislav Tóbiás, Lóránt Világi, 
Bc. Gabriela Fedičová, Štefan Pastirák, Ing. Juraj Tóth, Gábor Balog

Úradné hodiny:
Pracovné dni - od 8:00 do 16:00

Mesto Veľké Kapušany zriadilo Mestskú políciu na základe uznesenia č.26/1991-MsZ zo dňa 23.5.1991. Je poriadkovým útvarom mesta pôsobiacim pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrane majetku obce a občanov, ochrane životného prostredia v meste a plnení ďalších úloh vyplývajúcich zo Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, Zák. č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení zmien a doplnkov, všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora. Mestskú políciu tvoria príslušníci MsP a občianski pracovníci, ktorí sú zamestnancami mesta. Príslušníci MsP majú pri plnení úloh postavenie verejného činiteľa. Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník, ktorého na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.

Základné dokumenty

Zákony vzťahujúce sa na MsP:

- zákon 564/1991 o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov
- § 19 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

Štatút MsP vo Veľkých Kapušanoch

Organizačný poriadok MsP vo Veľkých Kapušanoch

 

Základné úlohy

 • Zabezpečovanie verejného poriadku v meste Veľké Kapušany,
 • Ochrana majetku mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím v spolupráci s miestnymi útvarmi Policajného zboru,
 • Ochrana životného prostredia v meste,
 • Dodržiavanie poriadku a čistoty v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 • Vykonávanie všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení MsZ a rozhodnutí primátora,
 • Ukladanie a vyberanie pokút za priestupky v blokovom konaní,
 • Oznamovanie príslušným orgánom prekročenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce.

Uvedené úlohy sú súčasťou platného Zákona o obecnej polícii č. 564/1991 Zb. a tvoria rámcový okruh činností, podľa ktorých je mestská polícia vo všeobecnosti organizovaná. Doslovné znenie úloh je uvedené v § 3 predmetného zákona.

Oblasti prevencie kriminality

Mestská polícia vo Velkých Kapušanoch vykonáva svoju činnosť v oblasti prevencie kriminality hlavne nasledujúcimi spôsobmi:

 • svojou prítomnosťou medzi občanmi – pešia a motorizovaná hliadková služba
 • kontrola podozrivej činnosti, kontrola podozrivých osôb a pod.
 • preventívna činnosť v školách – prednášky a výchovná činnosť
 • stretnutia s občanmi mesta napr. na fórach
 • výmena informácii s príslušným oddelením miestneho PZ.
   

Polícia je samozrejme prítomná medzi občanmi pravidelne, svoju prácu v oblasti prevencie vykonávajú v rôznych, už známych formách.

 • permanentne hliadkujú v meste
 • pešie hliadky hlavne na tých miestach, kde sú najnavštevovanejšie inštitúcie a organizácie (obchody, banky, školy)
 • avizujú krátkodobé, ale častejšie hliadky na určitých vopred stanovených miestach, kde sa konajú spoločenské podujatia, alebo trhy
 • systematicky spolupracujú s členmi PZ, svoju prácu zosúľaďujú najmä v čase, keď sa očakáva zvýšenie výskytu trestných činností.

Táto spolupráca spočíva v tom, že si vzájomne vymieňajú informácie preto, aby vzrástla efektivita prevencie kriminality. Analyzujú sa pri tom informácie, ktoré sa získavajú počas výkonu služby MsP a PZ. Vychádzajúc z analýz a rozboru sa potom rozhodne o forme spolupráce, výkone miesta spolupráce i počtu spolupracujúcich.

 

Kamerový systém

Prvým dôležitým faktorom, ktorý pôsobí pri umiestnení kamier je ich preventívny účinok -potenciálny páchateľ upustí od nekalých úmyslov, keď si je vedomý, že je monitorovaný a z trestného činu bude usvedčený. V prípade páchania trestnej činnosti je možný rýchly zásah na pokyn operačného pracovníka. Záznam obrazu je účinný prostriedok pri objasňovaní trestnej činnosti a pri operatívnom vyhľadávania páchateľa. Kamerový systém dáva možnosť aj na monitorovanie samotného výkonu hliadok mestskej polície, na kontrolu zákazov parkovania a podobne.

Od januára 2006 MsP má v prevádzke monitorovací kamerový systém mesta Veľkých Kapušian.
Aby nedošlo k zneužitiu kamerového systému, boli prijaté viaceré bezpečnostné opatrenia. Predovšetkým monitorovacie stredisko MsP je režimovým pracoviskom so zákazom vstupu nepovolaným osobám. Zamestnanci, ktorí tento systém obsluhujú, sú viazaní mlčanlivosťou a nežiaduci únik informácií má následok trestné stíhanie.

Výstupy z kamerového systému, či už ide o fotografie alebo prezeranie záznamov, sú poskytované na základe písomnej žiadosti aj príslušným útvarom PZ. Prezeranie záznamov sa týkalo predovšetkým šetrenia vo veci krádeži alebo poškodení motorových vozidiel, poškodenia majetku, lúpežného prepadnutia, výtržníctva, ublíženie na zdraví, krádeže a vlámania.

 

Preventívne aktivity zameraná na deti a mládež

Zvyšovanie morálneho vedomia a pocitu spoluzodpovednosti všetkých ľudí okolo nás je dôležitou úlohou. Práve preto treba toto vedomie vybudovať u detí a mladistvých, veď oni sú naša budúcnosť, vychovávame z nich budúcich občanov, členov spoločnosti.
Z jednej strany sa preventívna činnosť na tejto úrovni zameriava na zvýšenie právneho vedomia a informovanosti mládeže. Na druhej strane sa sústreďuje na zvýšenie bezpečnosti, ochranu mladých, aby sa nemohli stať obeťami práve oni. Zvláštnou časťou je prevencie drogových závislostí, ktorá, vzhľadom na štatistické údaje, ktoré vykazujú, že sa čoraz mladšia generácia môže prísť do styku s drogami, na svojej dôležitosti nič nestratila v poslednej dobe.
Táto prevencia vyžaduje úzku spoluprácu pedagógov materských, základných a stredných škôl, psychológov, lekárov, policajtov ale aj dobrovoľníkov. V rámci nej sa organizujú rôzne prednášky a besedy, súťaže, premietanie filmov nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov.

 

Nie je skoro začať už na prvom stupni základnej školy. Pre ne sú vhodné témy, ako bezpečnosť na cestách napr. v rámci dopravnej výchovy, alebo ako sa správať bezpečne pri hrách v meste, úrazovosť, stretnutie s cudzím človekom na ihrisku a pod. Na týchto besedách a akciách sa spoločne zaoberajú rôznymi témami. Nezaoberajú sa len dopravnou disciplínou, či pravidlami slušného správania sa. Sú im ozrejmené pojmy: čo je priestupok, čo je trestný čin, trestná zodpovednosť, zodpovednosť za škody spôsobené priestupkom, resp. trestným činom, atď.


Sústreďuje sa pri tom aj na nasledujúce témy:

 • šikanovanie a záškoláctvo
 • nebezpečenstvá zábavnej pyrotechniky
 • nenásilné formy trestných činností (prečo „nestiahnuť„ filmy, hudbu, obrázky)
 • ochrana životného prostredia a prírody, boj proti vandalizmu, potláčanie grafiti
 • ako plnohodnotne využívať voľný čas, zdravá životospráva
 • vplyv médií (násilnosti a drogy vo filmoch)
   

Pre dospievajúcu mládež ako aj pre stredoškolákov sú pripravené témy vážnejšieho charakteru. Sú to napr.:

 • závislosť na tabaku, alkohole, drogách – V rámci preventívnych programov proti drogovej závislostí členovia úzko spolupracujú s učiteľmi a koordinátormi drogovej prevencie na školách.
 • herné automaty a gamblerstvo
 • agresivita a násilníctvo
 • rodinné násilie
 • týranie a zneužívanie ľudí
 • obchodovanie s ľuďmi

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka