Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať


 
 

Mestská polícia

Mestská polícia

Kontakt: Mestská polícia Veľké Kapušany, L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
telefón: 056/ 638 31 28,
e-mail: mestska.policia@vkapusany.sk
 

Organizačná štruktúra:

Náčelník:              Bc. Zoltán SZABÓ

Príslušníci MsP:
                              Mgr. Gabriela FEDIČOVÁ

                              Ing. Karin KATANČÍKOVÁ

                              Ing. Juraj TÓTH

                              Emerich PODOBEDOV

                              Loránt VILÁGI

                              Štefan PASZTIRÁK

                              Ján GÉCZI 

Úradné hodiny:
Pracovné dni - od 8:00 do 16:00

Mesto Veľké Kapušany zriadilo Mestskú políciu na základe uznesenia č.26/1991-MsZ zo dňa 23.5.1991. Je poriadkovým útvarom mesta pôsobiacim pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrane majetku obce a občanov, ochrane životného prostredia v meste a plnení ďalších úloh vyplývajúcich zo Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, Zák. č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení zmien a doplnkov, všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora. Mestskú políciu tvoria príslušníci MsP, ktorí sú zamestnancami mesta.

 Príslušníci MsP majú pri plnení úloh postavenie verejného činiteľa. Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník, ktorého na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Mestskú políciu zriaďuje a zrušuje mesto všeobecne záväzným nariadením.

Náčelníka mestskej polície na návrh primátora mesta vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník.

 

Mestská polícia:

  • zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
  • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
  • dbá o ochranu životného prostredia v meste,
  • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
  • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
  • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon,
  • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
  • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom o obecnej polícii.

Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

 

Základné dokumenty

Zákony vzťahujúce sa na MsP:

- zákon 564/1991 o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov
- § 19 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
 

Správa o výsledku činnosti Mestskej polície za mesiac Január 2019

V mesiaci január bolo príslušníkmi Mestskej polície, ďalej len „MsP“ vlastným zistením a prijatým oznámením zistených celkovo 33 priestupkov.

14 priestupkov bolo riešených v zmysle § 84, ods. 2, zák. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov – napomenutím

15 priestupkov bolo riešených v zmysle § 84, ods. 1, zák. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v blokovom konaní.

4 priestupky ostali v štádiu riešenia.

MsP v mesiaci január okrem zabezpečovania verejného poriadku, ochrany majetku mesta a občanov a kontroly dodržiavania VZN mesta Veľké Kapušany, vykonávala aj nasledujúce činnosti:

Súčinnosť pre OOPZ Veľké Kapušany poskytovali príslušníci MsP – 5 x.
Súčinnosť pri odchyte túlavých psov poskytovali príslušníci MsP – 2x.
Preverenie oznámení vykonali príslušníci MsP – 7 x.
Lokalizovanie a uhasenie požiaru na sídl. POH - 1 x
Súčinnosť pri vydávaní dávok osobitného príjemcu – 1 x
Nedodržanie VZN mesta 93/2009 o verejnom poriadku a čistote mesta Veľké Kapušany bolo riešené postúpením na správne konanie – 1 x
Vlastné zistenia riešené – 2x
Vypracovaných bolo 13 správ o povestiach občanov.
Pri doručovaní zásielok poskytovali súčinnosť 1 x.
Zvýšené hliadkovanie bolo zamerané na parkoviská pred supermarketmi LIDL a TESCO s dôrazom na maloletých mladistvých obťažujúcich občanov
                                                                                     

                                                                                       Spracoval: Bc. Zoltán Szabó
                                                                                                   náčelník MsP


 

 

 

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka