Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať
 
 

MsU Informuje

VZN s filtrovaním

Položky 1-4 z 4

143/2017účinné
 

schválené: 26.11.2017, vyhlásené: 18.12.2017, účinné: 2.1.2018
Položky 1-4 z 4

Oznamy

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Mesto Veľké Kapušany týmto zverejňuje oznámenie o  dobrovoľnej dražby nehnuteľností.
Viac o dražbe môžete prečítať v prílohe.
 
viac...

Zverejnené 14.5.2018 -emk-


 

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Veľké Kapušany

Mesto Veľké Kapušany plánuje v súvislosti s aktuálnou výzvou s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 v rámci OP IROP 2014-2020, predložiť projektový zámer, týkajúci sa vybudovania Centra integrovanej zdravo ...viac...

Zverejnené 7.5.2018 -emk-


 

Oznámenie o dražbe

Mesto Veľké Kapušany týmto zverejňuje oznámenie o  dražby nehnuteľností.
Viac o dražbe môžete prečítať v prílohe.
 
viac...

Zverejnené 7.5.2018 -emk-


 

Verejná vyhláška

Colný úrad Michalovce oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti pre adresáta: Bc. Emese Olexová
Viac môžete prečítať v prílohe.
viac...

Zverejnené 7.5.2018 -emk-


 

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Stavba s názvom  „ Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko“
viac...

Zverejnené 23.4.2018 -emk-


 
Súbor na stiahnutie oznámenie.pdf oznámenie.pdf (2.6 MB)

Vyhodnotenie programového rozpočtu Mesta Veľké Kapušany 2017 – 2019 k 31.12.2017

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje vyhodnotenie programového rozpočtu Mesta Veľké Kapušany.
Viac môžete prečítať v prílohe.
viac...

Zverejnené 18.4.2018 -emk-


 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Mesto Veľké Kapušany oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti pre adresáta: Alexander Chrenko
Viac môžete prečítať v prílohe.
viac...

Zverejnené 18.4.2018 -emk-


 
Súbor na stiahnutie 82_2018.pdf 82_2018.pdf (219.2 kB)

Oznámenie o uložení zásielky

Mesto Veľké Kapušany oznamuje uloženie poštovej zásielky pre adresáta: Norbert Lakatoš
Viac môžete prečítať v prílohe.
viac...

Zverejnené 18.4.2018 -emk-


 
Súbor na stiahnutie 81_2018.pdf 81_2018.pdf (149.3 kB)

Oznámenie o uložení zásielky

Mesto Veľké Kapušany oznamuje uloženie poštovej zásielky pre adresáta: Brigita Andréová
Viac môžete prečítať v prílohe.
viac...

Zverejnené 18.4.2018 -emk-


 
Súbor na stiahnutie 80_2018.pdf 80_2018.pdf (151.2 kB)

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Mesto Veľké Kapušany oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti pre adresáta: Štefan Fazekaš
Viac môžete prečítať v prílohe.
viac...

Zverejnené 18.4.2018 -emk-


 
Súbor na stiahnutie 79_2018.pdf 79_2018.pdf (204.1 kB)

Oznam - Verejná vyhláška 77/2018

Zverejnené 11.4.2018 -fp-


 

Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jarná kampaň 2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Michalovciach organizuje kampaň orálnej vakcinácie proti besnote.
Viac môžete prečítať v prílohe.
viac...

Zverejnené 4.4.2018 -emk-


 

Oznámenie o uložení zásielky

Mesto Veľké Kapušany oznamuje uloženie poštovej zásielky pre adresáta: Bajusz Ladislav
Viac môžete prečítať v prílohe.
viac...

Zverejnené 4.4.2018 -emk-


 

Rozhodnutie

Mesto Veľké Kapušany, ako príslušný stavebný úrad  o žiadosti vydania stavebného povolenia rozhodol podľa  § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v  znen ...viac...

Zverejnené 27.3.2018 -emk-


 
Súbor na stiahnutie 475_2018_SÚ_SP_Bo.pdf 475_2018_SÚ_SP_Bo.pdf (3 MB)

Zverejnenie údajov

Mesto Veľké Kapušany na základe žiadosti Inšpektorát životného prostredia Košice zverejňuje žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku eustream, a. s., oblasť Veľké Kapušany, Kompre ...viac...

Zverejnené 22.3.2018 -emk-


 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Mesto Veľké Kapušany oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti pre adresáta: Štefán Kažmér
Viac môžete prečítať v prílohe.
viac...

Zverejnené 21.3.2018 -emk-


 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č.001/6-2018

Mesto Veľké Kapušany týmto zverejňuje oznámenie o  dobrovoľnej dražby nehnuteľností.
Viac o dražbe môžete prečítať v prílohe.
viac...

Zverejnené 21.3.2018 -emk-


 

Verejná vyhláška – rozhodnutie č. 1620060693/2018

Mesto Veľké, ako príslušný správca poplatku oznamuje v súlade s ustanovením § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení zákonov, že vmieste jeho sídla, t.j. na ad ...viac...

Zverejnené 21.3.2018 -emk-


 

Verejná vyhláška

Mesto Veľké Kapušany, ako príslušný stavebný úrad podľa  § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v platnom znení oznamuje podľa §85 ods. 1 stavebného záko ...viac...

Zverejnené 19.3.2018 -emk-


 

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mesto Veľké Kapušany na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch č. 268 zo dňa 21.02.2018 v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorší ...viac...

Zverejnené 13.3.2018 -emk-


 
Súbor na stiahnutie zamer.pdf zamer.pdf (45.6 kB)

Verejná vyhláška

Mesto Veľké Kapušany v prvom rade oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania, že dňa 14.2.2018 sa začalo územné konanie konanie (Stavba: Obchodné centrum ARDIS – Veľké Kapuš ...viac...

Zverejnené 12.3.2018 -emk-
Aktualizované: 14.3.2018 -emk-


 
Súbor na stiahnutie 61a_2018.pdf 61a_2018.pdf (359.6 kB)
Súbor na stiahnutie 61_2018.pdf 61_2018.pdf (504.9 kB)

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražbe

Mesto Veľké Kapušany týmto zverejňuje oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby bytu.
Viac o dražbe môžete prečítať v prílohe.
viac...

Zverejnené 21.2.2018 -emk-


 

CESTOU TECHNIKY

V roku 2016 Nemocnica s poliklinikou n. o. V Kráľovskom Chlmci a Župná univerzitná nemocnica v Miskolci, podpísali  dohodu o odbornej spolupráci.
Vďaka schválenému projektu cezhraničnej spolupr ...viac...

Zverejnené 13.2.2018 -emk-


 

Voľné pracovné miesto - pracovná pozícia: učiteľ matematiky učiteľ informatiky

Základná škola P.O.Hviezdoslava na sídl. P.O.Hviezdoslava 43, 079 55 Veľké Kapušany v zmysle § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a do ...viac...

Zverejnené 7.2.2018 -fp-


 

Voľné pracovné miesto - učiteľ primárneho vzdelávanie

V zmysle § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogi ...viac...

Zverejnené 7.2.2018 -fp-


 

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020 - správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU 
 (Vypracovaná podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 24/2006 Z. z.) 
 PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA KOŠICKÉHO KRAJA 
 NA ROKY 2016 – 2020 
  ...viac...

Zverejnené 16.1.2018 -fp-


 
Súbor na stiahnutie Osah_SEA.pdf Osah_SEA.pdf (336.4 kB)

Schválený programový rozpočet Mesta Veľké Kapušany 2018 - 2020

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje schválený programový rozpočet Mesta Veľké Kapušany na r. 2018 - 2020. 
Schválený dokument si môžete pozrieť v prílohe
viac...

Zverejnené 9.1.2018 -emk-


 

Informácia O Zmene Navrhovanej Činnosti

Mesto Veľké Kapušany na základe žiadosti Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie, oznamuje širokej verejnosti, že navrhovateľ RB, Veľké Kapušany, s.r.o. predložil oznáme ...viac...

Zverejnené 13.12.2017 -emk-


 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pracovné pozície TSP

Mesto Veľké Kapušany týmto zverejňuje Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pracovné pozície terénneho sociálneho pracovníka v meste Veľké Kapušany.

Bližšie informácie si môžete prečí ...viac...

Zverejnené 13.12.2017 -emk-


 
Súbor na stiahnutie Oznámenie.pdf Oznámenie.pdf (763.9 kB)

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 125/2014 o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 125/2014 o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
viac...

Zverejnené 27.11.2017 -emk-
Aktualizované: 7.12.2017 -emk-


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Veľké Kapušany na obdobie od 1.1.2018 do 30.6.2018

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Veľké Kapušany na obdobie  od 1.1.2018 do 30.6.2018.
viac...

Zverejnené 29.11.2017 -emk-


 

Návrh programového rozpočtu Mesta Veľké Kapušany 2018 - 2020

Zverejnené 28.11.2017 -emk-


 

Návrh na úpravu programového rozpočtu Mesta Veľké Kapušany 2017 - 2019 k 14.12.2017

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje návrh na úpravu programového rozpočtu Mesta Veľké Kapušany 2017 - 2019 k 14.12.2017. 
viac...

Zverejnené 28.11.2017 -emk-


 

Nová aplikácia Môjbus/Ubian pre cestujúcu verejnosť

Spoločnosť ARVIVA Michalovce  v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom  sa snaží o neustále zvyšovanie kvality a informovanosti cestujúcej verejnosti. Veľkým priekopníkom v tejto oblasti bolo spust ...viac...

Zverejnené 13.11.2017 -fp-


 

Voľné pracovné miesto - pracovná pozícia: učiteľ matematiky učiteľ informatiky

Základná škola P.O.Hviezdoslava na sídl. P.O.Hviezdoslava 43, 079 55 Veľké Kapušany v zmysle § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a do ...viac...

Zverejnené 13.11.2017 -fp-


 

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Mesto Veľké Kapušany na základe prijatých rozhodnutia Okresného Úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že TRAIN BUILDING TEAM, s.r.o., Tulipánová 19, 079 01 , Veľké Kapu ...viac...

Zverejnené 13.11.2017 -fp-


 
Súbor na stiahnutie Rozhodnutie.pdf Rozhodnutie.pdf (2.4 MB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, rastúcich v intraviláne mesta Veľké Kapušany

Mesto Veľké Kapušany týmto zverejňuje Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, rastúcich v intraviláne mesta Veľké Kapušany
 
 
viac...

Zverejnené 12.10.2017 -fp-
Aktualizované: 18.10.2017 -fp-


 
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu Oznamenie_o_zacati_konania_vo_veci_vydania_suhlasu.pdf Oznamenie_o_zacati_konania_vo_veci_vydania_suhlasu.pdf (475.1 kB)
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka