Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať
 
 

Pozvánka na 20. zasadnutie MsZ

Archívne správy, oznamy

Pozvánka na 20. zasadnutie MsZVytlačiť
 

Pozvánka na 20. zasadnutie MsZ

pozvanka_na_MsZ.pngPrimátor mesta zvoláva 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2017 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:

 

 

1.Otvorenie
2.Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3.Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavný kontrolór mesta
4.Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva za I. polrok 2017- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavný kontrolór mesta
5.Správa o výsledku kontroly aktuálnych interných predpisov mesta - predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavný kontrolór mesta
6.Ústna správa o činností komisií Mestského zastupiteľstva - predkladajú: predsedovia komisií
7.Informatívna správa o pripravenosti na zimnú údržbu miestnych komunikácií – predkladá: Ing. Ferdinand Óvary, vedúci odboru technických a mestských služieb
8.Informatívna správa o činnosti na úseku Matriky - predkladá: p.Zuzana Šipošová, Matričný úrad
9.Pripravenosť škôl a školských zariadení na školský rok 2017/2018 - predkladá: Ing. Gejza Dobos, vedúci spoločného školského úradu
10. Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Veľké Kapušany č. 107/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a návrh nového VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v meste Veľké Kapušany - predkladá: Ing. Michal Santa, vedúci odboru výstavby, majetkoprávneho, územného plánovania a životného prostredia
11. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 129/2015 o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centre voľného času, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľké Kapušany - predkladá: : Ing. Gejza Dobos, vedúci spoločného školského úradu
12. Zrušenie VZN č. 85/2009 o mestskej polícii vo Veľkých Kapušanoch a návrh nového VZN o mestskej polícii vo Veľkých Kapušanoch - predkladá: JUDr. Ferenc Boczán, zástupca primátora mesta
13.Úprava rozpočtu za rok 2017 k 28.9.2017- predkladá : Ing. Zuzana Gereová, vedúca ekonomického a finančného odboru
14.Rôzne
15.Diskusa
16.Záver


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka