Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať


 
 

Projekty EÚ

Komunitné centrum Veľké Kapušany

projekt.png


 

Opatrovatelska_sluzba_v_meste_Velke_Kapusany.png


 

Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Logo_color_SKHU_SK_RGB.jpg viacarpatia_logo.png

 

SKHU_slogen_sk.png

 

Názov projektu : Výmenný kultúrny program medzi mestom Nyiregyháza  a Veľké Kapušany za účelom rozvoja cezhraničného kultúrneho partnerstva a na zachovanie spoločných kultúrnych hodnôt

 

Hlavný cieľ projekt: Hlavným cieľom projektu : posilnenie sociálnej súdržnosti  prostredníctvom  sprostredkovania spoločných kult. hodnôt hlavne medzi mládežou žijúcou  v pohraničných oblastiach. Špecifické ciele:

1. Posilnenie kapacity a vzájomnej spolupráce medzi kultúrnymi inštitúciami. 

2. Vypracovanie metodiky, ktorá bude slúžiť  na rozvoj cezhraničnej kultúrnej spolupráce .

3. Zachovanie  Tirpák slov./maď. dedičstva, posilnenie miestnej identity za cieľom vzájomného porozumenia  medzi národnosťami. Výsledky projektu jasne poukazujú na cezhraničnú povahu:  - V rozsiahlej  odbornej spolupráci  sa uskutoční  jedna intenzívna kultúrna výmena skúsenosti prostredníctvom /kultúrnych spoločných workshopov, Výmenné kult.programy sa zrealizujú v rámci tradičných podujatí organizované partnermi ponúknu príležitosť  na prehĺbenie kultúrneho dialógu medzi odborníkmi a mládežou.

 

Názov partnera: Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai  Területi Együttműködési Csoportosulás

 

Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu

regionálneho rozvoja

 

www.skhu.eu


 

Modernizacia_odbornych_ucebni_v_ZS_POH.png


 

Rekonštrukcia mestského kultúrneho strediska, Veľké KapušanyVytlačiť
 

Rekontrukcia_MsKs.png


 

Počet videní: 2352


 

Projekt -Zvýšenie pocitu bezpečia obyvateľov a návštevníkov mesta Veľké Kapušany a Stop počítačovej kriminality

Mesto Veľké Kapušany realizovalo projekty s názvom Zvýšenie pocitu bezpečia obyvateľov a návštevníkov mesta Veľké Kapušany a Stop počítačovej kriminality, ktoré boli finančné podporené Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Záverečné správy o realizácií projektu môžete pozrieť /obsah-na-stiahnutie.html

 

 


 

INFORMÁCIA O PROJEKTE "SANÁCIA NEZÁKONNE ULOŽENÉHO ODPADU V OSADE MRK „TEHELŇA" VO VEĽKÝCH KAPUŠANOCH

Mesto Veľké Kapušany začala dňom 18.9.2017 realizovať projekt pod názvom "Sanácia nezákonneuloženého odpadu v osade MRK „Tehelňa“ vo Veľkých Kapušanoch.  Tento projekt bol podporený Ministerstvom vnútra SR v rámci výzvy  OPLZ-PO06-SC611-2017-1 so zameraním na realizáciu sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky.

Výška nenávratného finančného príspevku činí sumu : 59.321,77  €

Kód žiadosti o NFP : NFP312061G915

Spoluúčasť mesta  je vo výške 5 %.

Predmetom projektu je zvýšenie technickej vybavenosti pre MRK v meste Veľké Kapušany a to prostredníctvom odstránenia nelegálnej skládky a dobudovaním systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na území mesta.  Projekt je zameraný na odstránenie miesta s nelegálne umiestneným odpadom a to realizáciou sanačných prác, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov existujúcej nelegálnej skládky v k.ú. Veľké Kapušany.  Projekt sa tiež zameriava na vybudovanie stojiska pre umiestnenie zberných nádob a ich obstaranie za účelom zefektívnenia separácie odpadov a elimináciu vzniku ďalších nelegálnych skládok. Vzhľadom na existenciu umiestnenia odpadov na nelegálnej skládke je potrebné z dôvodu environmentálnej ochrany a zlepšenia kvality života na danom území pristúpiť k nápravným opatrenia a to k odstráneniu a následnému zneškodneniu nezákonne umiestneného odpadu a zabezpečeniu nového stojiska pre veľkoobjemové kontajnery. Projektom riešené činnosti vyhovujú environmentálnym, technickým, hospodárskym a sociálnym potrebám, pričom tieto činnosti v obci zabezpečia rast počtu domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam na bývanie.

 

 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje


 

Stretnutie partnerských miest
 

Grantový systém: Európska komisia, Európa pre občanov
Opatrenie: 1.1 Stretnutie občanov v rámci družovných partnerstiev miest
Názov projektu: Travel, experience and celebrate withou border - Cestuj, spoznávaj a oslavuj bez hranícindex_bez_hranic.jpg
Výška dotácie: 21.000,- EUR
Podujatie sa uskutočnilo v októbri 2013 s medzinárodnou účasťou a bolo odlišné od obvyklých podujatí. Štyri partnerské mestá (Tokaj Város Onkormányzata - HU, Vásárosnamény Város Onkormányzata - HU, Arenas de San Pedro - ES, Veľké Kapušany - SK) spoločne naplánovali takú štruktúru programov aby bola prínosom a obohacovala spoločne strávené dni o nové priateľstv á a nové poznania. Podstatnú časť podujatia tvorilo posilnenie integrácie, čo partnerské mestá dosiahli na spoločných workshopoch, besedách - do popredia sa dostávali práva, hodnoty a príležitosti, ktoré ponúka Európska únia.

Na nasledujúcej webovej stránke sa môžete dozvedieť viac informácií o projekte a pozrieť fotogalériu z podujatia bez-hranic.vkapusany.sk/index.php?lang=sk

 


 

Skateboardové ihrisko

Grantový systém: Nadácia SPP
Názov projektu: Zóna športu
Výška dotácie: 12.000,- EUR
Rok: 2014

Cieľom projektu je vybudovanie skateboardového ihriska na ul. Kúpeľnej vo Veľkých Kapušanoch.


 

Skvalitnenie prístupu seniorov k sociálnym službám v meste Veľké Kapušany

Grantový systém: Slovenské elektrárne, a.s.
Schválená dotácia: 500,- EUR
Názov projektu: Skvalitnenie prístupu seniorov k sociálnym službám v meste Veľké Kapušany.

Cieľom projektu je vydanie publikácie  s  názvom Sociálne služby pre seniorov vo Veľkých Kapušanoch. Ide o stručný prehľad ponúkaných služieb a zariadení poskytujúce sociálne služby pre seniorov.

Vydanie publikácie podporila spoločnosť Slovenské elektrárne, člen skupiny ENEL.


 

Zberný dvor v meste Veľké Kapušany

Grantový systém: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 4.Odpadové hospodárstvo
Opatrenie: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
                  4.2 Podpora aktívít na zhodnocovanie odpadu
Schválená dotáacia: 664.117,03 EUR
Cieľ projektu: - výstavba a prevádzka dvora komunálneho odpadu
                      - zakúpenie zariadení a technológie na separáciu zložiek KO
                      - výstavba zberného dvora podľa predloženej PD

Realizáciou projektu sa vytvoria podmienky na zber, dotriedenie a zhromažďovanie vyseparoaných zložiek odpadov komunálneho odpadu, ktoré budú systémom centralizovaného zberu odobraté z mesta, odvážané na ďalšie spracovanie. Separované zložky KO: papier, sklo, plasty, drobný stavebný odpad, bbiologicky rozložiteľný odpad. Prostredníctvom projektu sa zakúpia 10 vaňové kontajnery, vybudovuje sa plocha BRO, zakúpis a technológia nevyhnutná na separáciu daných odpadov.

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ, v rámci operačného programu Životné prostredie.

 

 


 

Rozšírenie kamerového systému v meste Veľké Kapušany


Grantový systém: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Schválená dotácia: 7.000,- EUR
Rok: 2013

Názov projektu: "Predchádzanie a zamedzenie vzniku a šíreniu kriminality v meste Veľké Kapušany"
Cieľ projektu: Rozšírenie kamerového  a monitorovacieho systému v meste Veľké Kapušany na prioritné miesta, ktoré je potrebné k prevencií kriminality v meste Veľké Kapušany monitorovať.
Špecifické ciele: zvýšenie bezpečnosti mesta, zvýšenie aktivity preventívneho charakteru, pokrytie problémových miest.

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Rady vlády na prevenciu kriminality a Okresného úradu v Košiciach.
 


 

logo_program_mvaweb.jpgLets put our minds together
 

Mesto Veľké Kapušany uskutočnilo plánovaciu návštevu medzi 1.-4.4.2012, ktorej sa zúčastnili zástupcovia organizácie a mládeže z 5 štátov a to z Írska, Talianska, Rumunska, Turecka a Slovenska. Témou plánovacej návštevy bolo vypracovať projekt do grantového programu Mládež v akcii, ktorý pomôže mladým ľuďom lepšie porozumieť demokratickým mechanizmom a svojimi aktivitami prispieva k rozvoji iniciatívnosti a kreativity mladých ľudí vo všetkých zainteresovaných štátoch.

Hlavným cieľom tejto iniciatívy Mesta bolo začať pracovať na prelomení negatívneho vnímania mladých ľudí na svoje okolie. Po ukončení strednej školy, niektorí už aj skôr, odchádzajú z nášho mesta, aby naplnili svoje sny niekde vo svete, lebo veľakrát si myslia, že v tomto ukrytom cípe EÚ nemôžu dosiahnuť veľké výsledky.

Náše mesto na plánovacej návšteve reprezentovali študenti Alan Vagabov a Kis Kendi Dániel, ako zástupcovia mládeže mesta a pracovníčka Mestského úradu. S ostatnými účastníkmi vypracovali projekt a na jeho realizáciu budú žiadať dotáciu z programu Mládež v akcií.
Plánovacia návšteva bola financovaná z dotácie z programu Mládež v akcií, ktoré je nástrojom Európskej komisie na implementáciu mládežníckej politiky Európskej únie. Mesto Veľké Kapušany získalo na uskutočnenie tohto projektu 4 813,- Eur.

 


 

Mesto Veľké Kapušany získalo 1.414.009 Eur na rekonštrukciu Základnej školy Jánosa Erdélyiho vo Veľkých Kapušanoch
 

Mesto Veľké Kapušany podalo v roku 2009 na druhýkrát projekt na rekonštrukciu Základnej školy Jánosa Erdélyiho. Prvý pokus bol v roku 2008 avšak projekt bol neschválený.
Vďaka úspešného projektu Mesto Veľké Kapušany získal 1.414.009 Eur z Regionálneho operačného programu. Spolufinancovanie Mesta Veľké Kapušany predstavuje 5% z celkových nákladov projektu.

Ciele projektu:

Odstránenie havarijného stavu a skvalitnenie podmienok vyučovacieho procesu a poskytovania služieb ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským J. Erdélyiho,

Odstránenie bariér budovy a rekonštrukcia sociálnych zariadení základnej školy,

Zlepšenie podmienok pre realizáciu doplnkových aktivít k vzdelávaciemu procesu prostredníctvom obstarania vybavenia učebne výpočtovej techniky,

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy základnej školy

Projekt s názvom Skvalitnenie vyučovacieho procesu v meste Veľké Kapušany zahŕňa rekonštrukciu budovy ZŠ na ul. Z. Fábryho - výmenu okien, vybudovanie novej tepelnoizolačnej vrstvy a zároveň výmenu skorodovanej strechy na krytinu pálenú, výmenu klampiarskych výrobkov, zateplenie budovy, výmenu rozvodov kúrení a topných telies s možnosťou regulácie, výmenu podlahových krytín, výmenu vnútorných dverí a zárubní, rekonštrukciu sociálnych zariadení, vybudovanie bezbariérového vstupu do objektu.

Návrh vo svojom konštrukčnom a materiálovom riešení rekonštrukciou skvalitňuje objekt po technickej a úžitkovej stránke, a snaží sa vrátiť pôvodnú estetiku a architektúru do pôvodného výrazu, nakoľko má objekt nespornú hodnotu z hľadiska zachovania architektúry 50. rokov min. stor.

Ďalšie rekonštrukčné práce sa týkajú budovy na ul. Komenského, kde sa vymenia okná, vybuduje sa nové tepelnoizolačné vrstvy a hydroizolácie na streche, vymenia sa klampiarske výrobky, odpojí sa od centrálneho vykurovania, rozšíri sa plynová prípojka a vybuduje sa kotolňa v priestoroch školy.

Po realizácií projektu dôjde k odstráneniu havarijného stavu objektu z dôvodu opadajúcej omietky z fasády, k zlepšeniu tepelnotechnických parametrov a k zníženiu spotreby tepla na vykurovanie a príprave teplej vody až o 27,75%. Výmenou skorodovanej strešnej krytiny zabránime zatekaniu. Zabezpečí sa hygiena zdravia detí s rekonštrukciou hygienických zariadení. V objekte na ul. J. Komenského s výstavbou plynovej kotolne odpojíme objekt od centrálneho vykurovania a tým znížime náklady na vykurovanie a na výrobu teplej úžitkovej vody.

Podľa projektu by sa mali rekonštrukčné práce na ZŠ Jánosa Erdélyiho ukončiť do decembra roku 2011.


 

Mesto získalo nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu centrálnej zóny mesta

S veľkou radosťou Vám oznamujeme, že Mesto Veľké Kapušany získalo z Regionálneho operačného programu nenávratný finančný príspevok vo výške 1.316.475,24 Eur na rekonštrukciu centrálnej zóny Mesta Veľké Kapušany.

Projekt Regenerácia Centrálnej zóny Mesta Veľké Kapušany zahrňuje kompletnú rekonštrukciu dláždených a asfaltových chodníkov v lokalite od ul. Zoltána Fábryho /križovatka od predajne OÁZA/ po sídl. P.O.Hviezdoslava /po obytný blok č. 45/. Dôraz sa kladie na bezbariérový prístup na celej rekonštruovanej ploche. Vybudovanie nových a rekonštrukcia starých parkovacích plôch, situovanie novej autobusovej zastávky, revitalizácia mestského parku J. Erdélyiho, výsadba nových prvkov verejnej zelene, umiestnenie modernej mestskej drobnej architektúry, rekonštrukcia verejného osvetlenia a zabezpečenie verejného prístupu na internet.

Projektom sa zabezpečí zvýšenie konkurencieschopnosti a kultúrno-turistického potenciálu mesta, vytvorenie kvalitnejšieho a bezpečnejšieho prostredia odstránením bariér sprístupnenie zóny zdravotne postihnutým. Po realizácií projektu dôjde k zvýšeniu estetickej úrovne centrálnej zóny, zníženie environmentálnych záťaží a skvalitnenie životného prostredia.


 

Mesto získalo 2 mil. eur (62 mil. Sk) na rekonštrukciu Základnej školy P. O. Hviezdoslava

Základná škola P.O. Hviezdoslava bola postavená v 70. rokoch a tvorila súčasť zástavby sídliska P.O.H.
Škola pozostáva z 8 pavilónov a to zo 4 učebňových pre ročníky 5 - 9 , pavilónu pre ročníky 1 - 4, z pavilónu telocvične, špeciálnych učební a kuchynsko - jedálenského. Pavilóny sú spojené spojovacími chodbami, ktoré sú vytvorené z oceľovej konštrukcie so sklenenou výplňou , strecha nad chodbami je z trapézového plechu, ktoré spôsobujú veľké straty tepla pri vykurovaní objektu. Škola má ploché strechy, ktoré miestami pretekajú a spôsobujú škody vo vnútornom vybavení. Z tepelno- technického hľadiska sú jestvujúce okenné a dverné výplne nevyhovujúce. Sociálne zariadenia sú zastarané, na stenách olejová maľba a stav podláh nevyhovujú hygienickým a bezpečnostným požiadavkám.

Mesto zabezpečilo vypracovanie projektu na odstránenie nedostatkov a na riešenie efektívneho tepelného hospodárenia budovy.
Vďaka úspešnému projektu Mesto Veľké Kapušany získalo z Regionálneho operačného programu na rekonštrukciu Základnej školy P.O. Hviezdoslava 2 084 501 eur (62. 797 .692, 60 Sk). Z týchto finančných prostriedkov sa odstráni havarijný stav ( zatekajúca strecha a hygienické závady) a tým sa zlepšia podmienky realizácie vzdelávacieho procesu.

Úspešný projekt zahŕňa :

prístavbu a rekonštrukciu vstupného a šatňového pavilónu pre vylepšenie hygieny,

rekonštrukciu učebňových pavilónov ( okrem pavilónu telocvične a odborných učební),

úprava objektu na bezbariérovú,

úprava sociálnych zariadení,

zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy realizáciou opatrení na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností konštrukcií, obnova obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny a výmena okien,

zlepšenie podmienok bezpečnosti detí a energetickej hospodárnosti budovy rekonštrukciou spojovacích chodieb,

zlepšenie kvality a množstva dodávky pitnej vody , zabezpečenie požiarnej vody rekonštrukciou vodovodnej prípojky a uloženie požiarnej nádrže .

Okrem rekonštrukčných prác projekt zahŕňa aj nákup počítačovej techniky do počítačovej triedy. Podľa projektu by sa mali rekonštrukčné práce na ZŠ P.O. Hviezdoslava ukončiť do augusta 2010.


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka