Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať
 
 

Samospráva

Primátor mesta Veľké Kapušany Vytlačiť
 


PaedDr_Peter_Petrikán.jpg
 

 

   PaedDr. Peter Petrikán

 

Životopis:

Dátum narodenia: 1971


Zamestnania:

 • ZŠ P. O. Hviezdoslava Veľké Kapušany, Odbor: Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ,

    Pozícia: Triedny učiteľ 09/1994 – 06/2004

 • ZŠ P. O. Hviezdoslava Veľké Kapušany, Odbor: Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ,

    Pozícia: Riaditeľ školy 07/2004 – 12/2006

 • Mestský úrad : Primátor 12/2006
   

Vzdelanie:

 • Vysokoškolské - tretí stupeň, PU v Prešove, Získaný titul: PaedDr., Fakulta: Pedagogická, Odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
   
 • Vysokoškolské – druhý stupeň, UPJŠ v Prešove, Získaný titul: Mgr., Fakulta: Pedagogická, Odbor: Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
   
 • Gymnázium Veľké Kapušany, Odbor: Všeobecné vzdelanie
   

Koníčky a záľuby:

 • Šport, kultúra, cestovanie.

 

Kompetencie primátora :

Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách na štyri roky. Spôsob volieb je upravený v osobitných predpisoch.

Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta v majetkoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Primátor najmä:

a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a podpisuje uznesenia,

b) podpisuje VZN mesta a zápisnice zo zasadnutí MsZ,

c) vykonáva správu mesta,

d) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám, ak zastupovaním v jednotlivých prípadoch nepoverí zástupcu primátora, prednostu úradu, alebo niektorého zo zamestnancov mesta,

e) podpisuje dohody, zmluvy a iné listiny, ktoré zakladajú záväzky alebo práva mesta,

f) predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na voľbu zástupcu primátora, návrh na vymenovanie a odvolanie náčelníka mestskej polície a riaditeľov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta,

g) priznáva odmeny riaditeľom rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a riaditeľom organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto Veľké Kapušany. Odmenu možno priznať za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce, splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej úlohy, alebo vopred určenej cieľovej pracovnej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy,

h) udeľuje cenu primátora mesta Veľké Kapušany,

i) vyhlasuje termín výberového konania na riaditeľov škôl a školských zariadení,

j) schvaľuje okamžitú sociálnu výpomoc pri živelných pohromách alebo haváriách alebo pri iných podobných udalostí najviac do výšky 330,- EUR,

k) navrhuje základný plat a priznáva prémie a odmeny riaditeľom mestských rozpočtových a príspevkových organizácií a vedúcim zariadení.


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka