Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať


 
 

Samospráva

Primátor mesta Veľké Kapušany Vytlačiť
 

Primator_mesta.png

 

 

 

 

 

      

 


     

    PaedDr. Peter Petrikán

Životopis:

Dátum narodenia: 1971


 
 

Pracovný rozvrh primátora

Pracovný rozvrh primátora: január 2019, február 2019, marec 2019, apríl 2019, máj 2019, jún 2019, júl 2019, august 2019, september 2019. 


 

Zamestnania:

ZŠ P. O. Hviezdoslava Veľké Kapušany, Odbor: Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ,

    Pozícia: Triedny učiteľ 09/1994 – 06/2004

ZŠ P. O. Hviezdoslava Veľké Kapušany, Odbor: Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ,

    Pozícia: Riaditeľ školy 07/2004 – 12/2006

Mestský úrad: Primátor 12/2006
 

Vzdelanie:

Vysokoškolské - tretí stupeň, PU v Prešove, Získaný titul: PaedDr., Fakulta: Pedagogická, Odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
 

Vysokoškolské – druhý stupeň, UPJŠ v Prešove, Získaný titul: Mgr., Fakulta: Pedagogická, Odbor: Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
 

Gymnázium Veľké Kapušany, Odbor: Všeobecné vzdelanie
 

Koníčky a záľuby:

Šport, kultúra, cestovanie.

 

Kompetencie primátora :

Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách na štyri roky. Spôsob volieb je upravený v osobitných predpisoch.

Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta v majetkoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Primátor najmä:

a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a podpisuje uznesenia,

b) podpisuje VZN mesta a zápisnice zo zasadnutí MsZ,

c) vykonáva správu mesta,

d) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám, ak zastupovaním v jednotlivých prípadoch nepoverí zástupcu primátora, prednostu úradu, alebo niektorého zo zamestnancov mesta,

e) podpisuje dohody, zmluvy a iné listiny, ktoré zakladajú záväzky alebo práva mesta,

f) predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na voľbu zástupcu primátora, návrh na vymenovanie a odvolanie náčelníka mestskej polície a riaditeľov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta,

g) priznáva odmeny riaditeľom rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a riaditeľom organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto Veľké Kapušany. Odmenu možno priznať za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce, splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej úlohy, alebo vopred určenej cieľovej pracovnej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy,

h) udeľuje cenu primátora mesta Veľké Kapušany,

i) vyhlasuje termín výberového konania na riaditeľov škôl a školských zariadení,

j) schvaľuje okamžitú sociálnu výpomoc pri živelných pohromách alebo haváriách alebo pri iných podobných udalostí najviac do výšky 330,- EUR,

k) navrhuje základný plat a priznáva prémie a odmeny riaditeľom mestských rozpočtových a príspevkových organizácií a vedúcim zariadení.


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka