Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať


 
 

Technické služby

Technicko - organizačné oddelenie

TECHNICKÉ A MESTSKÉ SLUŽBY 

Adresa: MESTO Veľké Kapušany - Mestský úrad , Sídl. L. N. Tolstého  č.1., 079 01 Veľké Kapušany

Prevádzka: Zberný dvor, Ul. Mlynská 236/1, 079 01 Veľké Kapušany

Vedúci oddelenia : Ing. Gejza Dobos 

Tel. kontakt : +421 918 683 995

Email: @vkapusany.sk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZBERNÝ DVOR

Prevádzkovateľ  Zberného dvora : MESTO Veľké Kapušany

Sídlo zariadenia a zber separovaného odpadu : Ul. Mlynská 236/1, 079 01 Veľké Kapušany

Zodpovedný pracovník : Ing. Peter Kocsis

Tel. kontakt na Zberný dvor : +421915 773 814

Email :  @vkapusany.sk

Začiatok prevádzky : 03/2015

Otváracie hodiny:

  • Pondelok 8:00-16:00
  • Utorok 8:00-16:00
  • Streda 8:00-17:00
  • Štvrtok 8:00-16:00
  • Piatok 8:00-12:00
  • Sobota 10:00-14:00
    Triedeny_zber_ico.png

 

Zberný dvor je vybavený zbernými kontajnermi KAB  14m3 v počte 10ks

Komodity :

Plasty (PET fľaše)

Papier a lepenka (hladka a vlnitá – t. j. kartón)

Sklo (okrem auto sklo, a drôtené sklo)

Drobný stavebný odpad *

Biologický rozložiteľný odpad

Viacvrstvové kombinované materiály (Tetra Pack)

Kovové obaly

*) za drobný stavebný odpad sa platí , 1kg = 0,05 cent (váženie stavebného odpadu zabezpečí firma VK ŠPECIAL s.r.o. /MATUS štrky-piesky/

zd.png

 

POHREBNÉ SLUŽBY

Mesto Veľké Kapušany oznamuje občanom, že všetky informácie týkajúce sa pohrebných služieb, prác na pohrebiskách a prístup na pohrebiská podáva výlučne  Ing. Július Tóth na telefónom čísle: +421 911 415 565.

Podanie informácie iným zamestnancom Odboru technických a mestských služieb MsÚ sa bude považovať za nerelevantné a na takúto žiadosť  sa bude hľadieť ako keby nebola podaná.

Kontaktná osoba: Ing. Július Tóth

tel: +421 911 415 565

Vybavenie pohrebu
- postup v prípade úmrtia-

Ak nastalo úmrtie:

- doma -

zavolať lekára, ktorý vykoná prehliadku a vystaví List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí. Tento list lekár odovzdáva blízkej osobe¹⁾ zosnulého, ktorá má právo rozhodovať o ďalšom postupe pochovania.

zavolať pohrebnú službu, ktorá Vám zabezpečí rakvu s príslušenstvom, pohrebné vozidlo na prevoz mŕtveho, umývanie, kozmetickú úpravu a oblečenie mŕtveho ( oblečenie, v ktorom bude pochovaný, zabezpečujú príbuzní ). Pohrebnú službu si zvolíte sami, je prísne zakázané lekárom odporučiť konkrétnu pohrebnú službu ²⁾.

zosnulý musí zostať na mieste úmrtia najmenej dve hodiny od chvíle, keď bola konštatovaná smrť, a nesmie byť pochovaný skôr ako po 48 hodinách od úmrtia. Najneskôr do 8 hodín od úmrtia je potrebné zosnulého odviezť z domu preč.

- v nemocnici -

skontaktuje Vás personál nemocnice, poskytnú Vám všetky informácie o úmrtí aj o mieste, kam bol zosnulý prevezený. Ak treba vykonať pitvu, odvezie sa zosnulý na patológiu.

zavolať pohrebnú službu, ktorá Vám zabezpečí rakvu s príslušenstvom, pohrebné vozidlo na prevoz mŕtveho, umývanie, kozmetickú úpravu a oblečenie mŕtveho ( oblečenie, v ktorom bude pochovaný, zabezpečujú príbuzní ). Pohrebnú službu si zvolíte sami, je prísne zakázané lekárom odporučiť konkrétnu pohrebnú službu ²⁾.

V prípade že Váš blízky zomrel za neznámych okolností, alebo máte podozrenie zo spáchania trestného činu tak zavolajte aj políciu. O jeho prevoze sa postará polícia, ktorá zavolá aj pohrebnú službu a uhradí náklady s tým spojené. Vy musíte len zabezpečiť služby spojené s poslednou rozlúčkou.

Keď príbuzný zomrel pri dopravnej nehode, alebo domove dôchodcov, je postup zhodný s úmrtím v nemocnici. Spravidla sa s vami skontaktuje polícia alebo ošetrujúci personál. Môže sa stať, že budete vyzvaný na identifikáciu. Tá sa robí na patológii. Ostatné súvislosti s pohrebom už vybavíte počas návštevy pohrebníctva.

Ďalej musíte vyhľadať matričný úrad, ku ktorému patrí miesto úmrtia ( NIE na základe trvalého bydliska!!! ), kde sa urobí zápis úmrtia. Za zápis sa neplatí.

Na matričný úrad potrebujete nasledovné doklady:
- list o prehliadke mŕtveho – vystaví lekár,
- občiansky preukaz zomretého i vybavujúcej osoby,
- rodný a sobášny list zomrelého,
- úmrtný list manžela/manželky, ak je zomrelý/á už vdova/vdovec.

Potom je potrebné zabezpečiť čas obradu na úrade, ktorý zabezpečí pochovanie.

Mesto alebo obec – občiansky obrad

Farský úrad – zápis do cirkevnej matriky, kde potrebujete originál úmrtného listu na zápis do cirkevnej matriky. Úmrtný list musí mať pečiatku štátnej matriky, vyžaduje sa osobný kontakt.

Ďalej musíte kontaktovať prevádzkovateľa pohrebiska, kde sa uskutoční pohreb.
Prevádzkovateľ zabezpečuje chladiace zariadenie, priestory domu smútku, službu počas obradu, vykopanie a zasypanie hrobu, uloženie vencov a kvetín.

Právo užívať hrobové miesto na verejnom pohrebisku vzniká uzavretím nájomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom ³⁾.

Obstarávateľ pohrebu má nárok na príspevok od štátu. K tomu je potrebné vyplniť žiadosť, ktorú potvrdí pohrebná služba, a podáva sa a príspevok vypláca úrad práce podľa posledného pobytu zomretého. Výška príspevku je 79, 67 €.

Príslušné predpisy: Zákon 131/2010 o pohrebníctve

VZN č. 106 mesta Veľké Kapušany o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská

¹⁾ - § 116 Občianskeho zákonníka
²⁾ - § 4, ods. (2), zákona 131/2010 o pohrebníctve
³⁾ - §21, ods. (1), zákona 131/2010 o pohrebníctve

Cenník cintorínskych služieb - platný od 01.02.2011

Všeobecné podmienky
1. Cenník platí pre všetkých odberateľov pohrebno-cintorínskych prác.
2. Ceny sú stanované dohodou na cenovú úroveň obvyklých cien platných v čase a mieste ich plnenia.
3. Pri dojednaní prác a služieb pre objednávateľa /občana/ je dodávateľ povinný uviesť na doklade /objednávke/ dátum, dojednanú cenu, prípadne ďalšie náležitosti potrebné pre uzavretie zmluvy – objednávky.
4. Dodávateľ zodpovedá za vykonanie prác a služieb v rozsahu stanovenom prijatou objednávkou, dojednanú cenu objednávateľ zaplatí do 14 dní od prevedenia prác (predom).
5. Dodávateľ je povinný vhodným spôsobom informovať občanov – objednávateľov o platných cenách a dodacích podmienkach pohrebno-cintorínskych služieb. V miestnostiach kde sa prijímajú objednávky je povinný mať k dispozícií na viditeľnom a prístupnom mieste platný cenník.
6. Dodávateľ je povinný vystaviť objednávateľovi – občanovi za poskytované práce a služby platný daňový doklad (faktúru, resp. účtenku registračnej pokladne).
7. Platnosť cenníka: Tento cenník nadobúda účinnosť od 01.02.2011.

CENNÍK V EUR

Služieb pohrebiska
1. Výkop hrobu štandard (leto) 65,-
2. Výkop hrobu štandard (zima) 85,-
3. Výkop detského hrobu (leto) 35,-
4. Výkop detského hrobu (zima) 50,-
5. Výkop prehĺbeného hrobu (let) 80,-
6. Výkop prehĺbeného hrobu (zima) 95,-

Nájom hrobového miesta, miesta na dvoj-hrob, hrobku je na 10 rokov.
1. Nájom hrobového miesta 20,-
2. Obnova nájmu na hrobové miesto 16,-
3. Nájom hrobového miesta vopred 20,-
4. Nájom miesta pre dvoj-hrob 37,-
5. Obnova nájmu pre dvoj-hrob 30,-
6. Nájom miesta pre dvoj-hrob vopred 37,-
7. Nájom miesta pre detský hrob 10,-
8. Obnova nájmu pre detský hrob 8,-
9. Nájom miesta pre hrobku 40,-
10. Obnova nájmu pre hrobku 32,-
11. Nájom miesta pre hrobku vopred 40,-
12. Nájom miesta pre dvoj-hrobku vedľa seba 85,-
13. Obnova nájmu pre dvoj-hrobku vedľa seba 68,-
14. Nájom miesta pre dvoj-hrobku vedľa seba vopred 85,-
15. Nájom miesta pre urnu 33,-
16. Obnova nájmu pre urnu 25,-
17. Nájom obradnej miestnosti v dome smútku 40,-
18. Použitie chladiaceho zariadenia v dome smútku / každých začatých 24 hodín/ 8,-
19. Reprodukovaná hudba v obradnej miestnosti / použitie zvukového zariadenia/ 8,-
20. Poplatok za celodenný komerčný vstup motorového vozidla 7,-


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka