Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať


 
 

Terénna - sociálna práca

Prehľad práce TSP a TP

Terénny sociálny pracovník (TSP)

Mapuje lokalitu mesta, v ktorej vykonáva terénnu sociálnu prácu. Aktívne vyhľadáva občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc. Pracuje s komunitou v jej prirodzenom sociálnom prostredí. Poskytuje klientovi individuálnu pomoc a základné poradenstvo. Navrhuje klientovi spôsoby riešenia jeho sociálnej situácie a pomáha mu pri riešení jeho problémov. V prípade potreby klienta sprevádza                                a uplatňuje jeho opodstatnené práva v inštitúciách. Poskytuje pomoc pri riešení osobných záležitostí, vrátane koordinácie potrebných sociálnych, pedagogických, psychologických,  zdravotných a iných služieb  v záujme klienta. Poskytuje krízovú intervenciu, evidenciu priamej prípadovej práce, zber dát v lokalite, v spolupráci s RK.

Terénny pracovník (TP)

Asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone terénnej sociálnej práce podľa jeho pokynov. Má v starostlivosti vybrané rodiny, ktorým poskytuje pomoc a usmerňuje ich (jedná sa o pomoc klientom s vyplňovaním tlačív, doprevádzanie klienta, prípravu na stretnutia klientov s príslušnými inštitúciami, a pod. Uľahčuje komunikáciu a sprostredkovanie kontaktov v komunite. Poskytuje informácie o sociálnych službách,  o základných právach a povinnostiach. Sprevádza klientov v rámci  riešenia ich sociálnych problémov.

Cieľom projektu Terénnej sociálnej práce je poskytnúť odbornú pomoc a pomocnú ruku všetkým obyvateľom mesta.

Okruh aktivít TSP - vysvetlenia rozhodnutí, uznesení, výziev, návrhov, predvolaní, upovedomení, žiadostí, potvrdení  a pod.

Sociálne poradenstvo a základné informácie pre klienta:

  • poradenstvo v oblasti zamestnania, (asistencia pri vyhľadávaní zamestnania, vyhľadávanie voľných pracovných miest, komunikácia s potenciálnymi zamestnávateľmi, asistencia pri písaní životopisov, asistencia pri písaní žiadostí do zamestnania, asistencia pri písaní motivačných listov, asistencia pri vyhľadávaní, sprostredkovaní a realizácii rekvalifikácie, asistencia pri vyhľadávaní, sprostredkovaní a realizácii doplnkového vzdelávania a pod.)
  • poradenstvo v oblasti bývania (smerujúce k zvýšeniu štandardu bývania, či udržaniu vyhovujúceho štandardu bývania)
  • poradenstvo v oblasti zdravia (napr. podpora klientov k zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu              a zdraviu detí,  poradenstvo v oblasti osobnej hygieny, čistoty domácností a prostredia, asistencia pri rozvíjaní zručností v rámci zdravotnej starostlivosti o deti,  poradenstvo a motivácia k očkovaniu, poradenstvo a motivácia k absolvovaniu preventívnych a odborných vyšetrení, motivácia klienta                 k dodržovaniu lekárom predpísanej životosprávy, poradenstvo, prevencia a sprostredkovanie kontaktov na odborníkov v otázkach sexuálnej výchovy a pod.)
  • poradenstvo zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov (napr. poradenstvo, asistencia                a sprevádzanie počas trestných konaní a občianskoprávnych sporov, poradenstvo, prevenčné aktivity        a sprostredkovanie kontaktov na odborníkov v súvislosti s domácim násilím, asistencia, motivácia                  a sprevádzanie v prípadoch trestu povinnej práce alebo iných typov alternatívnych trestov, sprevádzanie a asistencia v súvislosti s nástupom do výkonu trestu odňatia slobody a pri prepustení na slobodu, asistencia a poradenstvo v oblasti postpeniterciárnej starostlivosti, prevenčné aktivity                        a poradenstvo súvisiace s problémami zanedbávania starostlivosti o deti a o zverenú osobu, prevencia a asistencia pri problémoch záškoláctva a  pod.)
  • poradenstvo smerujúce k zlepšeniu ekonomickej situácie domácností klientov, poradenstvo pri oddlžovaní a exekúciách
  • poradenstvo v oblasti vzdelávania (poradenstvo rodičom pri plnení školských povinností ich detí)
  • poradenstvo smerujúce k zabezpečeniu benefitov a k plneniu povinností vyplývajúcich z príslušnosti v  systéme sociálneho zabezpečenia štátu

 

Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 

realizuje národný projekt

 

Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít


Identifikácia projektu:

Operačný program: Ľudské zdroje (OP ĽZ)
Prioritná os: 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Špecifický cieľ: Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, ITMS2014: 312051C909

Číslo zmluvy o spolupráci: USVRK – OIP -2017/000572-001
Doba realizácie:  1.08.2017 - 31.10.2019

Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.minv.sk      www.ludskezdroje.gov.sk     www.esf.gov.sk

 

Cieľ projektu

Cieľom národného projektu je podporiť sociálnu inklúziu príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity v meste Veľké Kapušany prostredníctvom práce terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov. Zlepšiť životnú situáciu a podporiť integráciu sociálne vylúčených osôb, prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci, predchádzať vzniku krízových situácií v rodine                   a zamedziť nárastu sociálno-patologických javov.

 

Cieľovou skupinou sú občania postihnutí alebo ohrození sociálnym vylúčením, občania žijúci               v uzavretých sociálne izolovaných komunitách s relatívne vysokou mierou sociálnej odkázanosti                    a sociálne patologických javov zapríčinených najmä dlhodobou nezamestnanosťou.

 

Výkon terénnej sociálnej práce zabezpečujú:

Terénni sociálni pracovníci:
  Mgr. Dominika Kiššová
  Mgr. Erika Kissová

  Mgr. Diana Bašová

Terénni pracovníci:
  Mgr. Ladislav Balogh
  Mariana Makšimová
  Alexandra Hatvanyiová

Kontakt na sociálnych pracovníkov:

Telef. čísla: 
  +421 - 917 - 219 124
  +421 - 918 - 456 048

 Adresa: 
  Dom služieb (na II. poschodí)
  Hlavná 58
  079 01 Veľké Kapušany

 

 

TP a TSP fotogaléria - 2018

TP a TSP foto, Autor: Ing. Július Tóth

TP a TSP foto, Autor: Ing. Július Tóth

TP a TSP foto, Autor: Ing. Július Tóth

TP a TSP foto, Autor: Ing. Július Tóth

TP a TSP foto, Autor: Ing. Július Tóth

TP a TSP foto, Autor: Ing. Július Tóth

TP a TSP foto, Autor: Ing. Július Tóth

TP a TSP foto, Autor: Ing. Július Tóth


 
 
TP a TSP foto, Autor: Ing. Július Tóth

TP a TSP foto, Autor: Ing. Július Tóth

TP a TSP foto, Autor: Ing. Július Tóth

TP a TSP foto, Autor: Ing. Július Tóth

TP a TSP foto, Autor: Ing. Július Tóth

TP a TSP foto, Autor: Ing. Július Tóth

TP a TSP foto, Autor: Ing. Július Tóth

TP a TSP foto, Autor: Ing. Július Tóth


 
 
TP a TSP foto, Autor: Ing. Július Tóth

TP a TSP foto, Autor: Ing. Július Tóth

TP a TSP foto, Autor: Ing. Július Tóth

TP a TSP foto, Autor: Ing. Július Tóth

TP a TSP foto, Autor: Ing. Július Tóth

TP a TSP foto, Autor: Ing. Július Tóth


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka