Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľké KapušanyHľadať


 
 

Žiadosti o príspevky

Mesto Veľké Kapušany v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Veľké Kapušany č. 131/2015  o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Veľké Kapušany vyhlasuje:

Výzvu č. 1/2019 na podávanie žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Veľké Kapušany pre rok 2020.

Oprávnení žiadatelia (Kto môže žiadať): Právnické a fyzické osoby- podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú obyvateľom mesta všeobecne prospešné služby.

Dotácie nie je možné poskytnúť na:

 1. honoráre, odmeny alebo mzdy a odvody organizátorov projektov,
 2. nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
 3. refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
 4. splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,

Termín na predkladanie žiadosti:
Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Veľké Kapušany je potrebné doručiť do podateľne MsÚ Veľké Kapušany v termíne do 15. novembra 2019 do 16.00 hod.

Doručovacia adresa:
Mestský úrad
sídl. L.N. Tolstého č. 1
079 01 Veľké Kapušany

Kontakt: tel.č. +421 566382562

Forma pomoci:
Pomoc je poskytovaná ako dotácia (nenávratný finančný príspevok).
Dotácia sa schvaľuje v zmysle platného VZN č. 131/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Veľké Kapušany.
Výsledky schvaľovania žiadosti budú zverejnené na oficiálnej webovej stránke mesta Veľké Kapušany.
Dotácia sa poskytuje podľa písomnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Veľké Kapušany a konečným prijímateľom, kde budú dohodnuté aj podmienky dokladovania a vyúčtovania dotácie v súlade s VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Veľké Kapušany.

Pokyny k vypracovaniu a predloženiu žiadosti o poskytnutie dotácie:
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta je potrebné spracovať podľa prílohy č. 1 VZN č. 131/20015 o podmienkach poskytovania dotácií.

Pokyny k vyplneniu žiadosti:

 • a) označiť písmenom x príslušnú komisiu, ktorej sa podáva žiadosť
 •     1) Komisia školstva, kultúry a mládeže – projekt sa realizuje v rámci územia Slovenskej republiky
 •     2) Komisia pre cezhraničnú spoluprácu – projekt sa realizuje mimo územia Slovenskej republiky
 • b) presnú adresu žiadateľa
 • c) peňažný ústav a číslo účtu žiadateľa, na ktorý možno v prípade priznania dotáciu poukázať
 • d) účel dotácie, resp. termín a miesto akcie, na ktorú sa dotácia žiada
 • e) výšku žiadanej dotácie
 • f) meno oprávnenej osoby
 • g) výšku vlastných prostriedkov
 • h) k dátumu podania žiadosti musí mať žiadateľ vysporiadané záväzky voči mestu Veľké Kapušany
 • i) dotácia sa neposkytne žiadateľovi, ktorý v predchádzajúcom roku podmienky zmluvy o poskytnutí dotácie nedodržal

Dotáciu tomu istému žiadateľovi je možné poskytnúť jedenkrát za rok.

V prílohách nájdete žiadosť o finančný príspevok a finančné vyúčtovanie príspevkov:


 

Formulár- Žiadosť o finančný príspevok

formulár_žiadosť_o_finančný_príspevok.pdf(343.2 kB)Žiadosť o finančný príspevok
finančné_vyúčtovanie_dotácie.pdf(327 kB)Finančné vyúčtovanie
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka